Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας

fish

Σκοπός: Η παραγωγή και δημοσίευση του ιστότοπου www.karagounisbros.gr
Εκδότης: ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α.Ε.

Εμπορική επωνυμία: ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α.Ε (διακριτικός τίτλος «HELLAS MEZE») Διεύθυνση: Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βελεστίνο, Βόλος, Ελλάδα
Τ.Κ.: 37500
Τηλ: 24250 22018
E-mail: info@karagounisbros.gr
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών αποστέλλοντας email στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ / ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Πριν εισέλθετε στον παρόντα Δικτυακό Τόπο και κάνετε χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε αυτούς στο σύνολό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Γενικούς Όρους, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε σε περιήγηση στον Δικτυακό Τόπο www.karagounisbros.gr. Περαιτέρω, για τα όλα τα σχετικά ζητήματα και τυχόν διευκρινήσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες, επιφυλάξεις ή/και απορίες αναφορικά με τους Γενικούς όρους μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία και συγκεκριμένα με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@karagounisbros.gr.

Η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται υπό τον όρο της αποδοχής από μέρους σας, των παρόντων Όρων Χρήσης (οι «’Οροι»). Εάν δεν αποδέχεσθε όλους ή μέρος των Όρων Χρήσης, δεν επιτρέπεται η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε κατά την κρίση μας τους παρόντες Όρους, χωρίς να απαιτείται να σας ενημερώνουμε σχετικά.

Η περιήγηση στην Ιστοσελίδα σημαίνει ότι αποδέχεσθε τους αναθεωρημένους ή τροποποιημένους Όρους. Ο σύνδεσμος www.karagounisbros.gr αποτελεί τη διαδικτυακή διεύθυνση του «Δικτυακού Τόπου/Ιστότοπου» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α.Ε.» (καλούμενη χάριν συντομίας, «Εταιρεία»).

Η Εταιρεία μπορεί να αλλάζει, να προσθέτει ή να διαγράφει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους κατά την διακριτική της ευχέρεια, όταν το κρίνει αναγκαίο και εύλογο, για νομικούς, τεχνικούς λόγους, λόγω αλλαγών στα προϊόντα ή στην φύση ή στην διάταξη χώρου της Ιστοσελίδας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία αναφορικά με τις Αλλαγές, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας.

Η χρήση εκ μέρους σας του Δικτυακού τόπου www.karagounisbros.gr γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια και χρησιμότητα του δικτυακού τόπου, ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητά του (τεχνική ή άλλη) και για οποιονδήποτε σκοπό.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ / ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Εταιρεία στο Δικτυακό Τόπο είναι αληθείς, και έγκυρες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή / και λόγω ανωτέρας βίας.

1.2. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες για τα προϊόντα της Εταιρείας σχετικά με τα θρεπτικά συστατικά τους ή / και τα οφέλη για την υγεία των καταναλωτών, που συνδέονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από / με την κατανάλωσή τους, είναι γενικής φύσεως και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η τυχόν υιοθέτηση εκ μέρους σας πληροφοριών που εμπεριέχονται στον ιστότοπο της Εταιρείας για τους προαναφερθέντες σκοπούς γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτό.

2. ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

2.1 Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη / Καταναλωτή
Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά αντίθετη στα χρηστά ήθη, τους Γενικούς Όρους Χρήσης και γενικότερα τις οδηγίες της Εταιρείας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

2.2.Απαγορευμένες Χρήσεις
2.2.1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, χρήση, πώληση, τροποποίηση ή κατ’ άλλο τρόπο αξιοποίηση/ εκμετάλλευση του περιεχόμενου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας, η οποία δύναται (α) να παραβιάζει εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα και γενικότερα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) να προκαλέσει διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού είτε/και να προκαλέσει βλάβη στη φήμη της Επιχείρησης ή/και των Συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών ή καταναλωτών είτε/και να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/καταναλωτών τού Δικτυακού τόπου (ενδεικτικά αναφέροντας χρήση λογισμικών που εμπεριέχουν ιούς κ.λπ.).

2.2.2 Απαγορεύεται (α) η πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο, με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας ανταγωνιστικής με τις υπηρεσίες και προϊόντα της Εταιρείας, (β) η πρόσβαση ή η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων προσώπων, ώστε αυτοί να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στον ιστότοπο www.karagounisbros.gr από τους Χρήστες (γ) οποιασδήποτε μορφής πειρατεία Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου και του υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κ.λπ.) του Δικτυακού τόπου. Επίσης, απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας η χρήση (α) linking & Framing του Δικτυακού μας Τόπου (β) οποιωνδήποτε «μετα-ετικετών» ή οποιουδήποτε άλλου «κρυφού κειμένου», με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας.

2.3 Περιορισμός Εγγυήσεων - Ευθύνης
2.3.1 Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημία από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία που τυχόν προέρχονται από τους εξυπηρετητές της (servers). Η εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια εισοδήματος, κερδών, καλής πίστης, δεδομένων ή συμβάσεων ή οιαδήποτε ζημία που προέρχεται ή συνδέεται καθ΄οιονδήποτε τρόπο με διακοπή λειτουργίας που προέρχεται ή συνδέεται με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα αυτή, με την εμφάνιση ή χρήση της Ιστοσελίδας ή την καθυστέρηση ή την αδυναμία πρόσβασης, εμφάνισης ή χρήσης της Ιστοσελίδας. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας η οποία συνδέεται προς ή από την ιστοσελίδα της ή κείται εκτός αυτής. Σύνδεσμοι ιστοτόπων (links) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα προορίζονται μόνο για διευκόλυνση και δεν αποτελούν έγκριση ούτε επικύρωση εκ μέρους της εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και των συνεργατών της του εκάστοτε περιεχομένου, προϊόντος, υπηρεσίας ή προμηθευτή. Οποιαδήποτε σύνδεση προς και από ιστοσελίδες εκτός αυτής της εταιρείας πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε εξέταση ή αξιολόγηση των ιστοσελίδων αυτών, δεν εγγυάται για το περιεχόμενό τους και δεν ευθύνεται για αυτό, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την πολιτική τους σχετικά με προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με τους όρους χρήσης τους, τα οποία για το λόγο αυτό καλεί το χρήστη να εξετάσει ο ίδιος με τη δέουσα προσοχή. Ρητά ορίζεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την επικοινωνία των Χρηστών με άλλους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή/και διαφημίζονται στον Ιστότοπο της Εταιρείας και για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά εμπορική ή άλλης μορφής συναλλαγή, η οποία μπορεί να προκύψει από τη σχέση αυτή και/ή στο πλαίσιο αυτής).

Αποζημίωση
Οι χρήστες δεσμεύονται ότι θα αποζημιώνουν την Εταιρία και οιονδήποτε εκ των εκπροσώπων, από και για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, απώλεια, ζημία, πρόστιμο, ποινή ή άλλα έξοδα οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών λογιστών και δικηγόρων, που εγείρονται από τρίτους ως αποτέλεσμα της παράβασης από μέρους σας των παρόντων Όρων ή της παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή της προσβολής των δικαιωμάτων τρίτου ή της χρήσης από μέρους σας της Ιστοσελίδας αυτής.

2.3.2 Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας συμφωνεί ότι η εταιρεία δε θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για: α) διακοπή, β) καθυστερήσεις ή διακοπές στην πρόσβαση επί της ιστοσελίδας, γ) μη αποστολή ή κακή αποστολή ή μόλυνση ή καταστροφή ή κατ’ άλλο τρόπο τροποποίηση δεδομένων, δ) απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που επήλθε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της παρουσίας συνδέσμων εκτός ιστοσελίδας, ε) ιούς υπολογιστών ή άλλα επιζήμια συστατικά, αποτυχία συστήματος ή δυσλειτουργία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή με τη χρήση hyperlink από ή προς τρίτες ιστοσελίδες στ) γεγονότα που υπερβαίνουν την υποχρέωση εύλογου ελέγχου εκ μέρους της εταιρείας.

Επιπρόσθετα η εταιρεία, στο μέγιστο δυνατό επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, δε θα ευθύνεται για τυχόν έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές ή παρεπόμενες ζημίες οποιουδήποτε είδους, μεταξύ των οποίων και διαφυγόντα κέρδη, σχετίζονται με την ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως του εάν προέρχονται από σύμβαση, αδικοπραξία (της αμέλειας συμπεριλαμβανομένης), ακόμη κι αν η εταιρεία έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Ο Δικτυακός Τόπος και οι ιστοσελίδες του έχουν σχεδιαστεί για τους κατοίκους της Ελλάδας, ενώ οι πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα, και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για την Ελλάδα, ακόμα και εάν παρατίθενται [και] σε άλλη γλώσσα, εκτός της Ελληνικής. Το περιεχόμενο και το υλικό που παρέχεται στο Δικτυακό Τόπο πληροί τους όρους νομιμότητας της Ελλάδος.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1. Το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων του παρόντος Δικτυακού Τόπου, (λογότυπα, σήματα εικόνες, γραφικά, διακριτικά γνωρισμάτων προϊόντων, φωτογραφίες, σχέδια κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, ανήκουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τους κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, και αθέμιτου ανταγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www.karagounisbros.gr δεν αποτελεί και δεν επιτρέπεται να εκληφθεί εκ μέρους σας ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3.2. Η άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του Δικτυακού Τόπου κατά τα ανωτέρω δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων της Εταιρείας, των υπηρεσιών, των προϊόντων, της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας, την άντληση δεδομένων κ.λπ.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται και ρυθμίζεται από τους όρους και διατάξεις των πολιτικών που θεσπίζει η Εταιρεία για το σκοπό αυτό, μεταξύ αυτών (α) της Πολιτικής Απορρήτου και (β) της Πολιτικής Cookies, καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1. Παραίτηση
Η καθυστέρηση στην άσκηση κάποιου δικαιώματος εκ μέρους της Εταιρείας δεν συνιστά παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό, ούτε επηρεάζει την άσκησή του.

5.2. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία
Κάθε διαφορά που θα ανακύψει αναφορικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ των Γενικών όρων Χρήσης ή εξ αδικοπραξίας που σχετίζεται με αυτούς, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, με την εξαίρεση των κανόνων συγκρούσεως.